ekoart


Idź do treści

Menu główne:


CZLONKOWIE STOWARZYSZENIA I STATUT

INFORMACJE I EKOLOGIA

Fot. Andrzej Maciejewski, bez tytułu, 2011 rok


Fot. Andrzej Maciejewski, Jesienny odlot, 2011 rok

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

1. Bąkiewicz Lidia
2. Bielecka - Zabierek Alicja
3. Biernacki Janusz
4. Błachnio Henryk
5. Błachnio Halina
6. Bryl Joanna
7. Fibik - Beim Bożena
8. Fietisowa Anastazja
9. Fornalczyk Dorota
10. Frabiński Tadeusz
11. Frankowski Mariusz
12. Furmaniak Marian
13. Gostyńska Wanda
14. Gostyński Adam
15. Haegenbarth Andrzej
16. Kania Małgorzata
17. Karcz Aldona
18. Karpiński Andrzej
19. Karwacki Marian
20. Kłosińska Anna
21. Kłosiński Artur
22. Kmak Elżbieta
23. Królikowski Jacek
24. Kubiak-Sobczak Barbara
25. Kulm Jacek
26. Maciejewski Andrzej
27. Musiał Alicja
28. Miłkowski Janusz
29. Nieborak Urszula
30. Niemiec Robert
31. Nowak Rozalia
32. Okopski Zbigniew
33. Pawelczak Jagoda
34. Płóciennik Monika
35. Piątkowski Alojzy
36. Ponińska Elżbieta
37. Rut Antoni
38. Sikora Danuta
39. Surdacki Wojciech
40. Szafrańska Lidia
41. Talarek Krystyna
42. Katarzyna Wiśniewska
43. Wachowiak Joanna
44. Wiśniewska Elżbieta
45. Wiśniewski Piotr
46. Woś Czesław
47. Zakrzewski Witold
48. Zgoła Małgorzata


STATUT
EKOLOGICZNEGO STOWARZYSZENIA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
"EKOART"

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych „EKOART"
i jest zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Poznaniu.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), a okres jego działalności jest nieograniczony.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zlecać wykonanie prac specjalistycznych.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA


§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Popieranie idei eko i proekologicznych poprzez działania artystyczne członków Stowarzyszenia.

2. Działania na rzecz sztuki, kultury, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego.

3. Inspirowanie działań artystycznych związanych z różnymi środowiskami twórczymi oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz ekologii.

4. Estetyzacja przestrzeni publicznej rozumianej jako otoczenie przyrodnicze, społeczne, urbanistyczne i kulturalne.

§ 6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) organizowanie plenerów i warsztatów artystycznych,

b) propagowanie misji Stowarzyszenia przez wydawnictwa, strony internetowe, konkursy, wystawy, odczyty, koncerty i inne działania, oraz współpracę z innymi organizacjami
w Polsce i zagranicą,

c) działania edukacyjne i aktywizujące skierowane do wszystkich grup wiekowych w tym szczególnie do osób powyżej 50 roku życia.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzja w tej sprawie należy do Walnego Zebrania Członków.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatnie lub nieodpłatnie. Decyzja w tej sprawie należy do Zarządu Stowarzyszenia.
Anastazja Fietisowa, Poznań

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, mogą być członkami innych stowarzyszeń twórczych, posiadające dorobek twórczy oraz popierające cele określone w niniejszym Statucie.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie
o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego
lub wspierającego i zobowiązanie do przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych.


2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.
O swojej decyzji Zarząd w terminie 14 dni powiadamia zainteresowanego na piśmie. Decyzja odmowna winna mieć formę pisemną.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i uzyskania informacji o sposobie
ich załatwienia,

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest:

a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

b) regularnie opłacać składki członkowskie.


3. Uprawnienia:

a) członkowie zwyczajni, honorowi oraz członkowie wspierający będący osobami fizycznymi są uprawnieni do posiadania legitymacji przy czym regulamin wydawania legitymacji przez Stowarzyszenie opracowuje Zarząd,

b) członkom wspierającym - osobom prawnym przysługuje zaświadczenie
o ich członkostwie w Stowarzyszeniu.

§ 11

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
O treści uchwały Zarząd w terminie 14 dni powiadamia pisemnie zainteresowanego informując jednocześnie o prawie i trybie złożenia odwołania.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna, a do czasu rozpatrzenia odwołania, które winno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, członek Stowarzyszenia zachowuje wszystkie prawa członkowskie.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która złożyła deklarację zawierającą dane,
o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego,
nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego
w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.

4. Członek honorowy jest zwolniony ze składki członkowskiej.

§ 14

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej na rzecz Stowarzyszenia, której dotychczasowa działalność jest zgodna z celami Stowarzyszenia. Pisemny wniosek o nadanie tego tytułu może wnieść każdy członek i organ Stowarzyszenia. Wniosek składa się do Zarządu.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie. Tytuł Honorowego Prezesa nadaje się dożywotnio.

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia - podjętą jednogłośnie.

4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

5. Prezes Honorowyjest zwolniony ze składki członkowskiej.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i projektach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia
w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata do chwili wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Walne Zgromadzenie głosuje odrębnie za wyborem Prezesa Stowarzyszenia i odrębnie
za wyborem członków Zarządu.

4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 18

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 7 dni od otrzymaniu wniosku, a termin jego odbycia musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków (jak w pkt. 1) albo w terminie 7 dni (jak w pkt 3), władnym jest je zwołać Komisja Rewizyjna w terminie dni 30 (dotyczy pkt 1) oraz w terminie 7 dni (dotyczy pkt. 3) od upływu daty wymienionej w pkt. 3 przy czym termin jego odbycia musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną.

5. Do żądania zwołania Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

6. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionego roku, a w roku kończącym kadencję, za miniony okres,

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,

f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

g) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i) nadawanie członkostwa Honorowego Stowarzyszenia i tytułu Honorowego Prezesa,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,

k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.

3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1. Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa, Sekretarza oraz Członka Zarządu.

2. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Prezes Zarządu Stowarzyszenia składa oświadczenie o spełnieniu warunków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu określonych w niniejszym ustępie.

3. Zarząd powołuje skarbnika oraz wg potrzeb, na czas określony asystentów lub pełnomocników ds. artystycznych albo komisje do realizacji określonych zadań, w szczególności odpowiedzialne za redakcję i publikowanie materiałów na stronie internetowej.

4. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w pozostałych organach.

5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go na podstawie upoważnienia Członek Zarządu.

6. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

§ 22

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e) składanie pisemnych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,

g) uchwalanie regulaminu Biura, jeżeli takowe przez Zarząd zostanie powołane,

h) uchwalanie regulaminu redakcji w przypadku jej powołania,

i) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie przy czym Zarząd przedstawia jego projekt.Andrzej Haegenbarth, Wypływający z zagubionego snu, 2008


§ 23

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, a jej kadencja trwa 4 lata.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b) składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) składanie wniosku o zwołanie Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w § 19 pkt 4.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu warunków pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej określonych w niniejszym ustępie.

7. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci lub odwołania - mandat wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu w powyższy sposób, stosuje się postanowienia z §17 pkt 5.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,) środków otrzymanych od sponsorów,

c) darowizn,

d) zapisów i spadków,

e) dochodów z majątku,

f) wpłat z 1% odpisów podatkowych.


3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia
o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26


Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego: członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego: członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia
na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.


§ 29

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Miasta Poznania.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach i Prawie Autorskim.Statut został przyjęty Uchwałą nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 8 lutego 2014 roku.


HOME PAGE | WYDARZENIA 2014 | WYDARZENIA 2012/2013 | INFORMACJE I EKOLOGIA | POSTAWY TWÓRCZE | EKORESPONDENT | KONTAKT | ARCHIWUM 2010/2011 | ARCHIWUM 2008/2009 | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego