ekoart


Idź do treści

Menu główne:


REGULAMIN PRZYJEC I LEGITYMACJI

INFORMACJE I EKOLOGIA


REGULAMIN PRZYJĘĆ


1. Członkiem Stowarzyszenia ESŚT EKOART może zostać każdy pełnoletni obywatel Polski będący
już członkiem innego Stowarzyszenia zrzeszającego twórców oraz realizującego cele artystyczne.

2. Decyzję o przyjęciu dokonuje się na podstawie wniosku kandydata czy też wniosku Członka Zarządu
w oparciu o przedstawione dokumenty uchwałą Zarządu ESŚT EKOART.
W przypadku kandydata niepełnoletniego, nie będącego członkiem innego stowarzyszenia twórczego lub
nie posiadającego polskiego obywatelstwa uchwałę o przyjęciu podejmuje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków ESŚT EKOART.

3. Kandydat na członka ESŚT EKOART powinień spełniać następujące kryteria:
- być niekarany wyrokiem sądu

- wykazać się udokumentowaną aktywnością twórczą, zawodową, społecznąFot. Andrzej Maciejewski, Fruwajki, 2012 rok


4. Kandydaci powinni przedstawić następujące dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy z wypełnionym
Oświadczeniem
- dwie fotografie
- dowód wpłaty wpisowego

5. Organ przyjmujący może zasięgnąć przedstawienia pisemnej opinii innego stowarzyszenia, do którego należy kandydat na jego temat.

6. Wszelkie dane przedstawione przez kandydatów są do wglądu jedynie przez Władze Stowarzyszenia
i kandydata oraz chronione Ustawą o Ochronie danych osobowych.

7. Na podstawie Uchwały o przyjęciu w poczet członków przez Zarząd ESŚT EKOART lub Walne Zebranie Członków wydaje się Legitymację Członka ESŚT EKOART.

8. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków ESŚT EKOART. Decyzja Walnego Zebrania Członków
jest ostateczna.


fot. Andrzej Maciejewski, Wiosna, 2012 rok


REGULAMIN LEGITYMACJI

1. Legitymacja członkowska wydawana jest każdemu członkowi ESŚT EKOART jednorazowo, na okres roku
i jest własnością Zarządu ESŚT EKOART.


2. Legitymacja jest równocześnie legitymacją prasową korespondenta Biuletynu Informacyjnego EKORESPONDENT wydawanego przez Stowarzyszeniem ESŚT EKOART w porozumieniu z Wydawnictwem ZOOM sc. wydawanego na stronie internetowej:
www.eko-art.info oraz w formie kwartalnika wysyłanego członkom i wybranym instytucjom.


3. Właściciel Legitymacji zobowiązany jest do wypełniania zobowiązań Statutowych i redakcyjnych polegających na współpracy z Zarządem Stowarzyszenia przy redakcji Biuletynu EKORESPONDENT przez:
- dostarczanie materiałów związanych z własną działalnością oraz wydarzeniami artystycznymi i ekologicznymi
- regulowaniu płatności członkowskich
- odpowiedzialności w posługiwaniu się Legitymacją


4. Wykonywanie czynności związanych z funkcją
Korespondenta(-ki) Biuletynu "EKORESPONDENT" jest dobrowolne i na zasadzie wolontariatu chyba, że określone osobną umową z Zarządem.


Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznał-am/-em się z Regulaminem Legitymacji ESŚT EKOART i Legitymacji Prasowej Biuletynu Informacyjnego "EKORESPONDENT".


.....................................................................................
Miejsce, data i podpis Korespondenta(-ki)
Playa d'Aro, Hiszpania 2008 rok
Andrzej Haegenbarth, Boginie Cyberprzestrzeni.


HOME PAGE | WYDARZENIA 2014 | WYDARZENIA 2012/2013 | INFORMACJE I EKOLOGIA | POSTAWY TWÓRCZE | EKORESPONDENT | KONTAKT | ARCHIWUM 2010/2011 | ARCHIWUM 2008/2009 | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego