ekoart


Idź do treści

Menu główne:


REGULAMIN ZEBRAN ZARZADU I ZAKRES OBOWIAZKOW

INFORMACJE I EKOLOGIA
Galeria Bartoux w Cannes, 2011 rok

REGULAMIN ZEBRAŃ ZARZĄDU ESŚT EKOART

1. Zarząd ESŚT EKOART konstytuuje się na pierwszym Zebraniu Inauguracyjnym Zarządu zwołanym przez wybranego na Walnym Zebraniu Prezesa ESŚT EKOART
w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po jego terminie.

2. Ukonstytuowani Członkowie Zarządu obejmują funkcję określone przez Statut ESŚT EKOART oraz poinformowani są przez Prezesa o zakresie obowiązków z nimi związanych określonych w Aneksie do Regulaminu.

3. Przyjęcie tych obowiązków równoznaczne jest do wykonywania Sprawozdań z ich realizacji na prośbę Prezesa i Walne Zebranie Członków ESŚT EKOART.

4. Sprawozdania są załącznikiem do protokołów z Zebrań Zarządów.

5. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes ESŚT EKOART oraz ukonstytuowany Zarząd ESŚT EKOART podejmują decyzje związane z bieżącymi zadaniami Stowarzyszenia.

6. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes ESŚT EKOART lub Członek Zarządu przez niego wyznaczony (upoważniony) prowadząc Zebranie.

7. W miarę konieczności Zarząd zaprasza na obrady członków Stowarzyszenia, gości lub inne osoby.

8. Zebrania powinny się odbywać minimalnie raz
na miesiąc.

9. Zebranie protokółuje Sekretarz lub wyznaczony Członek Zarządu.

10. Przebieg Zebrania powinien zawierać:
- wypełnienie listy obecności
- odczytanie programu
- zatwierdzenie programu
- odczytanie protokołu z poprzedniego Zebrania
- zatwierdzenie protokołu
- realizacja przyjętych punktów programu
- podsumowanie Zebrania i ustalenie terminu kolejnego

11. Materiały do Zebrania przygotowuje Prezes, Sekretarz
lub w zastępstwie inny Członek Zarządu w porozumieniu
z Prezesem ESŚT EKOART.

12. Przyjęte protokóły z Zebrań Zarządu podpisuje Prezes
pod klauzulą nieważności.

13. Protokóły są podstawą oceny pracy Zarządu przez Komisje Rewizyjną i Walne Zebranie Członków ESŚT EKOART.

14. Regulamin Zebrań Zarządów jest uchwalany przez Zarząd i stanowi podstawę do prowadzenia Zebrań Zarządu ESŚT EKOART do czasu Uchwalenia go przez Walne Zebranie Członków ESŚT EKOART.

15. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Aneks do Regulaminu pt.:Zakres obowiązków wynikającyh z poszczególnych funkcji w Zarządzie ESŚT EKOART.

ANEKS DO REGULAMINU ZARZĄDU

1. Prezes ESŚT EKOART.
- podejmuje wszelkie decyzje związane z funkcjonowaniem
ESŚT EKOART i ponosi prawne ich skutki
- określa i realizuje program działań na daną kadencję
- organizuje i przygotowuje Zebrania Zarządu ESŚT EKOART
- godnie reprezentuje ESŚT EKOART na wszelkich forach
- dba o etykę, prestiż i tradycję ESŚT EKOART
- dba o majątek Stowarzyszenia
- w miarę możliwości współpracuje ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia
- współpracuje z innymi organizacjami i samorządem
na rzecz ESŚT EKOART
- dysponuje Okrągłą Pieczęcią ESŚT EKOART
Katarzyna Wiśniewska, Tuef, 2011 rok, wym. 60cm x 45cm, arkyl, pastel2. Sekretarz ESŚT EKOART.
- przygotowuje z Prezesem ESŚT EKOART Zebrania Zarządów
- protokołuje Zebrania i zbiera dokumenty z nim związane
- dokumentuje wydarzenia, zbiera informacje nt. twórczości członków Stowarzyszenia
- godnie reprezentuje Stowarzyszenie3. Członek Zarządu ESŚT EKOART.
- zakres obowiązków określa Zarząd ESŚT EKOART
w oparciu o deklaracje Członka
- godnie reprezentuje ESŚT EKOART
- współpracuje z Zarządem i poszczególnymi jego Członkami w realizowanych
przedsięwzięciach
- zdaje relację z wykonywanych działań4. Skarbnik ESŚT EKOART.
- jest odpowiedzialny za powierzony majątek Stowarzyszenia
- posiada i prowadzi aktualną listę członków
- zbiera składki i sprawdza stan zobowiązań członkowskich
- wykazuje inicjatywę w pozyskiwaniu środków i dotacji na rzecz Stowarzyszenia
- zdaje sprawozdania Zarządowi ze stanu finansowego ESŚT EKOART nie rzadziej niż raz na miesiąc i bieżąco
informuje Prezesa ESŚT EKOART i ich stanie
- tworzy bilans
- operuje środkami finansowymi po konsultacji z Prezesem ESŚT EKOART i Zarządem ESŚT EKOART
- godnie reprezentuje ESŚT EKOART


Galeria Bartoux w Cannes, 2011 rokGaleria Bartoux w Cannes, 2011 rok

HOME PAGE | WYDARZENIA 2014 | WYDARZENIA 2012/2013 | INFORMACJE I EKOLOGIA | POSTAWY TWÓRCZE | EKORESPONDENT | KONTAKT | ARCHIWUM 2010/2011 | ARCHIWUM 2008/2009 | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego